poi_banner_image

Mir-i-Arab Madrasa, Bukhara (Uzbekistan)

9 Khakikat St Bukhara
39.776028 64.41506